VEŘEJNÁ SBÍRKA 2018

Obec Vítkovice vyhlašuje vyřejnou sbírku na revitalizaci farního kostela svatého Petra a Pavla, Apoštolů ve Vítkovicích v Krkonoších.

Konečný stav transparentního účtu ke dni 31.10.2018 je: 484 209,08 

Vážení občané, vlastníci nemovitostí na území Vítkovic, přátelé,

Obec Vítkovice je vlastníkem farního kostela Svatého Petra a Pavla, apoštolů v horních Vítkovicích. Kostel je nejvýznamnější památkou v obci a slouží svému účelu od jeho vzniku v roce 1784, kdy byl přestavěn z původní hřbitovní kaple, až do dnešních dnů. Jeho nedílnou součástí je hřbitov, který je spolu s kostelem oplocen kamennou zdí. Je to prostá, ale působivá dominanta obce.

VEŘEJNÁ SBÍRKA 2018
VEŘEJNÁ SBÍRKA 2018
VEŘEJNÁ SBÍRKA 2018

Poslední rozsáhlejší oprava proběhla v letech 1980-1985 , v roce 1993 a 1998 byla opravena kamenná hřbitovní zeď. Obec Vítkovice udržuje tuto významnou kulturní památku v dobrém stavu, na potřebnou celkovou opravu střechy a vnější omítky nám ale finanční prostředky nestačí. Už několik let se snažíme o získání dotace státu nebo jiných subjektů na tuto opravu, která je podle projektových podkladů vyčíslena na více než 3 mil.Kč. V letošním roce se nám podařilo zajistit část prostředků z ministerstva zemědělství ve výši 700 tis.Kč, z Česko-německého fondu budoucnosti dalších 500 tis.Kč a z ministerstva kultury máme předběžně přislíbeno 170 tis.Kč . Z darů, které průběžně střádají občané přímo v kostele, je v tuto chvíli k dispozici dalších 30 tis.Kč. Obec je samozřejmě připravená z vlastních prostředků poskytnout maximum, na dofinancování celé akce to ale nestačí.

Obracíme se proto na vás s prosbou o poskytnutí příspěvku v jakékoli výši, za který vám budeme nesmírně vděční. Pro tento účel proto vyhlašujeme v termínu od 27.03. do 31.10.2018 VEŘEJNOU SBÍRKU, pro kterou jsme zřídili samostatný transparentní účet u KB pod číslem 43-2088450207/0100, který bude sloužit pouze pro shromažďování a výdaje financí za účelem opravy kostela. Na tento účet můžete poslat jakoukoli finanční částku, dárce, který daruje 1.000,- Kč a více, dostane na vyžádání od obecního řadu potvrzení k odpočtu daně z příjmu, dárce který daruje 5.000,- Kč a více, bude uveden na pamětní desce umístěné v opraveném kostele, samozřejmě pokud si to bude přát.

O sbírce a následně i o postupu opravy kostela bude průběžně zveřejňována informace na webu, na stránkách obce Vítkovice. Věříme, že se nám společně s vámi podaří celou akci úspěšně realizovat a dokončit ještě v letošním roce. Všem, kteří se rozhodnete přispět, budeme vděčni a za každý finanční dar srdečně děkujeme.

1. Úvod

Předmětem projektu je zlepšení stavu památkově chráněného objektu farního kostela Sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích v Krkonoších včetně zajištění prostředků na jeho nezbytnou opravu. Objekt je nemovitou kulturní památkou ve smyslu § 42, odst. 1, Zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, zapsanou do státního seznamu kulturních památek. Stavba je v majetku Obce Vítkovice v Krkonoších.

2. Historie

Vznik stavby :

Historie vzniku stavby je datována do roku 1699, kdy tu stávala hřbitovní kaple, přestavěná roku 1784 majitelem sklárny a Vítkovického dvora s přispěním hraběte Harracha do podoby typicky horského kostela s jednoduchým zevnějškem, dřevěnou předsíňkou před hlavním vstupem a s interiérem velmi dobře dokládajícím náboženské cítění našich předků. Kostel je umístěný ve svažitém terénu v horní části obce a tvoří velmi významnou krajinnou dominantu. Samostatnou farností jsou Vítkovice od roku 1787, do té doby patřily pod farnost Poniklá.

Interiér stavby :

Interiér kostela je v presbyteriu zaklenut valenou klenbou s pěti výsečemi, jež klenbě dodávají na bohatosti, Výzdobu zajistil v roce 1936 malíř K. Meissner, který vytvořil iluzivní zrcadlo a v něm anděla nesoucího Kristův monogram IHS a nad ním monstranci.  Loď kostela je plochostropá, na ploše je další malba K. Meissnera, znázorňující Nejsvětější Trojici a pohled na Vítkovice v roce 1936. Na vítězném oblouku, oddělujícím loď od presbyteria je malba stejného autora s tématem Poslední večeře Páně. Obdobně tak i podvěží  uzavírá klenba řešená jako tři prostá, ale působivá pole, tzv. pruské placky. Oltář je mramorový s datem vzniku 1883. Nejstaršími památkami v zařízení a interiéru kostela jsou socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1741 a lavice s malovanými okraji na opěradlech a postranicích, dnes umístěné na kúru. Ostatní zařízení kostela je pseudorenesanční z druhé poloviny 19. Století. Neopominutelnou součástí vnitřního vybavení kostela jsou varhany, původně jednomanuálový mechanický zásuvkový nástroj, který pochází z 1. poloviny  18. století a byl sem přenesen z kartuziánského kláštera ve Valdicích. V roce 1833 jej rozšířil Johan Anton Barth o pozitiv, v roce 1857 nástroj přestavěl J. Predinger a v letech 1879 a 1914 proběhlo ještě několik oprav. Tento vzácný nástroj je po zvukové stránce velmi zdařilý a společně s výbornou akustikou kostela slouží dobře k doprovodu liturgie.

3. Popis stávajícího stavu

Farní kostel Sv. Petr a Pavla, apoštolů je významnou regionální kulturně-historickou památkou a duchovním střediskem obce Vítkovice. Jeno nedílnou součástí je i přilehlý hřbitov, který je pak oplocen kamennou zdí a tvoří tak sakrální celek v této části obce. Kostel je běžně užíván k pravidelným bohoslužbám a dalším akcím (pohřby, činnost sbor apod.) Jeho technický stav odpovídá věku a stávajícím možnostem údržby a oprav za uplynulá desetiletí.  V této době byly provedeny rámcové drobné opravy a údržbové práce spočívající hlavně v zajištění nezatékání do objektu (oprava krytiny, falcování okrajových lemů včetně nátěru) dále pak oprava (výměna) střešní krytiny na malé věži, drobné opravy na fasádě, kamenné obvodové zdi (z horní strany provedena drenáž). Kamenná hřbitovní zeď byla opravena ze 3 stran, provedeno vykácení stromů, které narušovaly stavbu (základy). V této souvislosti byla provedena dešťová kanalizace nad kostelem odvádějící povrchové děšťové vody a vody z drenážního systému do vsaku pod objektem. Projekt nezbytných oprav a sanačních prací je zaměřen na vnější prvky stavby, s úpravami interiéru není v této fázi počítáno. Kostel je napojen vlastní přípojkou elektro z nedaleké trafostanice a je provedeno noční halogenové nasvícení. Objekt není připojen na kanalizaci a vodu. Voda je přivedena pouze na hřbitov pro umožnění zalévání květin na hrobech. Přístupová cesta je zpevněná štěrkem  (z části asfaltová).   Na základě podrobné prohlídky bylo konstatováno, že objekt není v havarijním stavu ani nevykazuje statická a jiná závažná poškození. Vyžaduje však provedení běžných nezbytných údržbových prací (viz. popis v další kapitole), kdy tyto práce byly v minulosti zanedbány a negativně se promítly do současného technického stavu kostela. Je předpoklad, že po jejich provedení bude stavba schopna dalšího mnohaletého provozu. Prioritou je ochrana stavby před působením vnějšího prostředí, což je umocněno i jeho polohou (684 m n.m.) v drsném prostředí klimatu Krkonoš.

4. Podklady

Ke zpracování problematiky údržbových prací a nezbytných oprav byla provedena podrobná fotodokumentace vnějšího vzhledu stavby, prohlídka stavby a kompletní geodetické zaměření objektu se zaměřením na stanovení ploch omítek a střechy, což je stěžejním předpokladem nejpotřebnějších oprav. Zadání ke zpracování dokumentace a podkladů provedl investor.

5. Předpokládané sanační práce

Jak již bylo naznačeno, stěžejní problematika opravy farního kostela c rámci možností předpokládá celkovou opravu vnějších omítek včetně nového nátěru fasády v béžové barvě, dále pak výměnu střešní krytiny z azbestocementové na plechovou falcovanou Profil tmavě šedé až černé barvy a s tím související opravy poškozených krovů (po rozkrytí konstrukcí), okapových svodů, lemů okrajů a hromosvodu. Se sanací zdiva ve smyslu provedení drenáže, odvodnění, vysušení apod. není uvažováno (prakticky provedeno). Dále je počítáno s očištěním ostění okenních a dveřních otvorů (očištění kamenných prvků), oprava oken a dveří včetně nátěrů. U soklu se předpokládá očištění padajících vrstev, vyspravení (vyspárování) kamenného zdiva. U dřevěné konstrukce předsíňky se předpokládá její celá výměna, střešní krytina shodná s hlavní stavbou. V rámci oprav se předpokládá celková výměna věžních hodin, tj. ciferník a hodinový mechanismus. Provedení veškerých prací vyžaduje instalaci lešení po celé ploše stavby včetně přístupu na střechu.   
Celková  plocha omítek k opravě   540 m2                                                                  
Celková plocha střešního pláště k výměně a opravě  586 m2

6. Orientační položkový propočet nákladů na stavbu        3 269 490 Kč

 

7. Závěr 

Provedením nezbytných sanačních prací na farním kostele Sv. Petra a Pavla ve Vítkovicích v Krkonoších dojde k zamezení dalšího poškozování objektu vlivem atmosférických vlivů, obnovení charakteristického vzhledu sakrální stavby jako dominantní v obci a v neposlední řadě i umožnění  dalšího používání pro to hlavní, což jest účelem tohoto druhu staveb, tj. zachování posvátných prostor pro osobní styk Boha s člověkem v duchu tradic katolické víry a učení a zachování kulturního dědictví našich předků i pro příští generace.

Obec Vítkovice jako vlastník objektu vyhlásila peněžní sbírku, která má za cíl shromáždit finanční prostředky na opravu kostela. Zatím máme schválenou dotaci z ministerstva zemědělství na opravu střechy ve výši 700 000,- Kč, podíl obce činí 300 000,- Kč. Z „Česko - německého fondu budoucnosti" dostaneme 500 000,- Kč.    Na dofinancování  celého projektu nemá obec Vítkovice ve svém rozpočtu peněžní prostředky.   Proto Vás prosíme o jakýkoliv finanční příspěvek na opravu  kostela Sv. Petra a Pavla.

Tuto výzvu posíláme Vám  všem, kterým záleží na zachování kulturního dědictví v naši obci.   Obec Vítkovice otevřela k tomuto účelu u KB bankovní účet číslo 43-2088450207/0100, kam je možno do 31.10.2018 posílat finanční prostředky. Jedná se o přísně účelový účet zřízený pouze ke shromažďování a výdeji peněz na opravu kostela sv. Petra a Pavla, apoštolů ve Vítkovicích.  Dárce, který daruje obnos 1 000,- Kč a vyšší, dostane na požádání od obecního úřadu potvrzení o výši daru jako podklad k odpočtu na přiznání k dani z příjmů.

Na našich stránkách Vás budeme průběžně informovat o stavu konta a o průběhu oprav.

Všem, kteří se rozhodnete přispět, srdečně děkujeme. Budeme vděčni za každý finanční dar.

Za obec Vítkovice,
Milan Rychtr, starosta


Rychlý kontakt:

Adresa
Adresa

obec Vítkovice
Vítkovice v Krkonoších 243
512 38, Vítkovice v Krkonoších

Telefon

+420 481 582 730

Úřední hodiny:

Pondělí:
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Středa:
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Út, Čt, Pá:
Po telefonické dohodě.

© 2024 Obec Vítkovice v Krkonoších. Všechna práva vyhrazena. Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek.