Projekt OPŽP - Rozšíření modernizace vodojemu v obci Vítkovice

 

Název projektu:                                           Rozšíření a modernizace vodojemu v obci Vítkovice v Krkonoších

 

Registrační číslo projektu:                          CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004869

 

Popis projektu a cíl projektu:                     Cílem předloženého projektu je zajistit plynulé zásobování obyvatel obce Vítkovice v Krkonoších kvalitní nezávadnou pitnou vodou zvýšením akumulace jednoho z hlavních vodojemů na území obce a vytvořit tak předpoklady pro její budoucí udržitelný rozvoj. Realizací projektu se zároveň sníží riziko přetěžování přírodních zdrojů podzemní vody na území KRNAP a CHOPAV Krkonoše s možností regulace jejího odběru za dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek.

 

Projekt „Rozšíření a modernizace vodojemu v obci Vítkovice v Krkonoších", registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004869 je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Celkové způsobilé výdaje projektu:           3 439 566 Kč  

Výše podpory z fondů Evropské unie:        2 192 723 Kč (64%)

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory:      1 246 843 Kč (36 %)

 

Datum zahájení realizace projektu:          30.01.2018

Datum plánovaného ukončení projektu:   30.10.2018

 

Řídící orgán:                                                Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:                             Státní fond životního prostředí ČR

Název příjemce podpory:                            Obec Vítkovice

 

 

Loga:

 

               MZP_logo_RGB_v2                    

 Vítkovice v Krkonoších

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek:

mapa webu | Přihlásit | © 2017 designed by DreamSites.cz