POPLATKY

Poplatek za odpady

(toto je pouze výtah z vyhlášek, celé znění naleznete v jednotlivých vyhláškách)

 

Poplatek platí:

1) všichni trvale hlášení občané

2) fyzické osoby, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu (má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a

nerozdílně).

 

Sazba poplatku činí 450,-Kč za kalendářní rok.

 

Ohlašovací povinnost:

 • do 15 dnů ode dne, kdy povinnost vznikla, případně zanikla.

 

Splatnost poplatku:

 • dle bodu 1) jednorázově k 15.4. anebo ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději k 15.4 a 15.10. příslušného kalendářního roku. 

 • dle bodu 2) jednorázově k 15.4. příslušného kalendářního roku.

 

Platba poplatku:

 • hotově v pokladně obecního úřadu Vítkovice

 • převodem z účtu:

Číslo účtu 2625581/0100 KB

Variabilní symbol se skládá vždy z čísla popisného a čísla poplatku 1340. Pokud je v domě více bytových jednotek, uvede se před číslo popisné číslo bytové jednotky a do poznámky k platbě příjmení poplatníka.

(Příklad: poplatník z čp. 243 uvede v.s. 2431340, nebo byt.č2 v .čp.243 uvede se

vs. 22431340 a příjmení poplatníka)

V případě pochybností se na variabilní symbol dotažte na ucetni@vitkovicevkrk.cz nebo na 481 582 678.

 

Sběr a svoz odpadů:

 • Za poplatek Vám náleží 7ks pytlů na směsný komunální odpad, které jsou po zaplacení připraveny k vyzvednutí na OÚ Vítkovice.

 • Poplatníci dle bodu 1), jejichž nemovitost se nachází u svozové trasy, si mohou vybrat, zda si zvolí nádobový sběr (popelnice) nebo pytlový sběr.

 

 • Všichni poplatníci mohou využít možnost likvidace objemného komunálního odpadu do připravených kontejnerů u OÚ Vítkovice. Tento sběr a svoz je zajišťován jednou ročně a to vždy začátkem května. O termínech přistavení kontejnerů informujeme vždy na úřední desce, obecních vývěskách, SMS systémem, nově emailem.

 

 • Dále je 2x ročně ve spolupráci se svozovou firmou uskutečňován svoz nebezpečného odpadu - o termínech informujeme stejným způsobem.

 

 

Související:

Vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

Vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vítkovice

Vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a systém vzniklého kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně a ploch na území obce.

 

 

Poplatek ze psů

(toto je pouze výtah z vyhlášek, celé znění naleznete v jednotlivých vyhláškách)

 

Poplatek platí:

 • poplatek ze psů platí držitel psa

 • držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce

 • poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

 

 

Poplatková povinnost:

 • vzniká v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo v den, kdy držitel nabyl psa staršího 3 měsíců

 • zaniká v den, kdy přestala být FO nebo PO držitelem psa (např. jeho úhynem, ztrátou, darováním nebo prodejem)

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí :

 • za prvního psa 200,-Kč

 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200,-Kč

 

Splatnost poplatku:

 • do 15.4. příslušného kalendářního roku

 • vznikle-li povinnost po 15.4., je poplatek splatný nejpozději do 15.dne následujícího měsíce, ve kterém povinnost vznikla

 

Platba poplatku:

 • hotově v pokladně obecního úřadu Vítkovice

 • převodem z účtu:

Číslo účtu 2625581/0100 KB

Variabilní symbol se skládá vždy z čísla popisného a čísla poplatku 1341. Pokud je v domě více bytových jednotek, uvede se před číslo popisné číslo bytové jednotky a do poznámky k platbě příjmení poplatníka.

(Příklad: poplatník z čp. 243 uvede v.s. 2431341, nebo byt.č.čp.243 uvede se vs. 22431341 a příjmení poplatníka)

V případě pochybností se na variabilní symbol dotažte na ucetni@vitkovicevkrk.cz nebo na 481 582 678.

 

Související:

Vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku ze psů.

Vyhláška č. 1/2014, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství.

 

 

 

„UBYTOVACÍ Poplatky"  

(toto je pouze výtah z vyhlášek, celé znění naleznete v jednotlivých vyhláškách)

 

poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 

 

Poplatek platí:

 • fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace

 • poplatek za pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel

 

Sazba poplatku:

 • činí 12,-Kč za každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příjezdu.

 • poplatek nehradí osoby mladší 18 let (případně studenti do 26 let, pokud se prokáží studentským průkazem) a starší 70 let.

 • Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením ZTP/P

 

Ohlašovací povinnost ubytovatele:

 • do 15 dnů od zahájení činnosti osobně na OÚ, telefonicky, případně emailem. Sdělí své identifikační a kontaktní údaje (podrobnosti viz. vyhláška).

 • dojde-li ke změně je opět povinen nahlásit změnu do 15 dnů.

 • ubytovatel je povinen vést v písemné podobě ubytovací knihu -  viz. čl.3 ost. 5 vyhlášky.

 

Splatnost poplatku:

 • do 15.4. za zimní období /1.10.-31.3/ a do 15.10. za letní období /1.4.-30.9./ 

 • při ukončení nebo přerušení činnosti nejpozději do 15 dnů od ukončení nebo přerušení činnosti.

 

Platba poplatku:

 • hotově v pokladně obecního úřadu Vítkovice

 • převodem z účtu:

Číslo účtu 2625581/0100 KB

Variabilní symbol se skládá vždy z čísla popisného a čísla poplatku 1342.

Pokud je ubytování provozováno v domě s více bytovými jednotkami nebo v apartmánu, uvede se před číslo popisné číslo bytové jednotky nebo apartmánu a do poznámky k platbě příjmení poplatníka.

(Příklad: poplatník z čp. 243 uvede v.s. 2431342, nebo byt.č2 v .čp.243 uvede se

vs. 22431342 a příjmení poplatníka)

V případě pochybností se na variabilní symbol dotažte na ucetni@vitkovicevkrk.cz nebo na 481 582 678.

 

Související:

Vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

poplatek z ubytovací kapacity

 

Poplatek platí:

 • ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

 

Sazba poplatku:

 • činí 2,-Kč za každé využité lůžko a den

 

Ohlašovací povinnost ubytovatele:

 • do 15 dnů od zahájení činnosti osobně na OÚ, telefonicky, případně emailem. Sdělí své identifikační a kontaktní údaje (podrobnosti viz. vyhláška).

 • dojde-li ke změně je opět povinen nahlásit změnu do 15 dnů.

 • ubytovatel je povinen vést v písemné podobě ubytovací knihu -  viz. čl.3 ost. 5 vyhlášky.

 

Splatnost poplatku:

 • do 15.4. za zimní období /1.10.-31.3/ a do 15.10. za letní období /1.4.-30.9./ 

 • při ukončení nebo přerušení činnosti nejpozději do 15 dnů od ukončení nebo přerušení činnosti.

 

Platba poplatku:

 • hotově v pokladně obecního úřadu Vítkovice

 • převodem z účtu:

Číslo účtu 2625581/0100 KB

Variabilní symbol se skládá vždy z čísla popisného a čísla poplatku 1345.

Pokud je ubytování provozováno v domě s více bytovými jednotkami nebo v apartmánu, uvede se před číslo popisné číslo bytové jednotky nebo apartmánu a do poznámky k platbě příjmení poplatníka.

(Příklad: poplatník z čp. 243 uvede v.s. 2431345, nebo byt.č2 v .čp.243 uvede se

vs. 22431345 a příjmení poplatníka)

V případě pochybností se na variabilní symbol dotažte na ucetni@vitkovicevkrk.cz nebo na 481 582 678.

 

Související:

Vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity

 Vítkovice v Krkonoších

Tato webová stránka je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. Prohlášení o přístupnosti webových stránek:

mapa webu | Přihlásit | © 2017 designed by DreamSites.cz